กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอุดม กำมนาฏ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศรัญญา โสภาสิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชลจิรา โพธิ์งาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1