กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์งาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1