กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางภัสร์นลิน จรัสถาวรพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสมคิด ศรีจำปา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2