กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววโรทัย ภูอาษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอัญชลี โพธารินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1