พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียนศรีสุขวิทยา  [ Mission ]
           1.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
           2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะความรู้ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
           3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายและเอื้อต่อการเรียนรู้
           4.  บูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           5.  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักประชาธิปไตย
           6.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์ (GOALS)
      1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
      2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
      3.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
      4.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
      5.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักประชาธิปไตย
      6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในแต่ละปีการศึกษา ไม้น้อยกว่า 40 ชั่วโมง