กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศริญญา นามขันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางบุปผารัตน์ สันทาลุนัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางพัณณิตา ธุอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางลัดดาวัลย์ สุมาลุย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวริษฐ์ โสรเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนันท์นภัส สระแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฐานุตรา อินทรศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกัญญกานต์ มาตผล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2