ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนศรีสุขวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์โคกโสน  หมู่ 4   ตำบลศรีสุข  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  เนื้อที่สภาตำบลมอบให้จำนวน 30  ไร่   เปิดทำการเรียนการสอน ปี  2535  โดยใช้ใต้ถุนศาลาวัดศาลาวัดศรีสุวรรณราช บ้านหนองดุมเป็นสถานที่เรียน   ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2535  ทางสภาตำบลศรีสุขได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้จำนวน 1 หลัง บนเนื้อที่ทางสภาตำบลมอบให้
โรงเรียนศรีสุขวิทยา  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540  โดยมี      
นายวีระ  ภูมีศรี   ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  ปัจจุบัน  นางสาวจงบุญ  จากภัย   ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยาระบบการบริหารงานโรงเรียน
การบริหารงานโรงเรียนศรีสุขวิทยา จัดดำเนินการเป็นทีม ประสานงานโดยจัดแบ่ง  โครงการกิจกรรมในการดูแลกำกับ ติดตาม เพื่อให้ประสบผลสำเร็จสูงสุดในการจัดการเรียนรู้    เพื่อพัฒนานักเรียน  ดังนี้
ผู้อำนวยการโรงเรียน                                               นางสาวจงบุญ      จากภัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                       นางอุดม               กำมนาฏ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ                                  นางสาวศริญญา    นามขันธ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                                          นายสรรเสริญ        เมืองวงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                                    นางภัสร์นลิน         จรัสถาวรพงศ์