กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายว่องไว ธุอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางณัฐพร ทาทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1