ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ เสียงสนั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรวิชญ์ วังนุราช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2565