กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสรรเสริญ เมืองวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุขสันต์ หมื่นแทน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2