วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนศรีสุขวิทยา  [ Vision ]
          “โรงเรียนศรีสุขวิทยา มุ่งมั่นประกันคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ปรัชญาโรงเรียนศรีสุขวิทยา

มีวินัย    ใฝ่ศึกษา  รักษาวัฒนธรรม