กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนิติอร บุญคงเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางนวลจันทร์ รังทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2